IMP bổ nhiệm vị trí Giám đốc chi nhanh Miền Nam
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng (IMP). Căn cứ định hướng của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty IMP đã ra QĐ số 183/2020/QĐ-IMP bổ nhiệm Ông Ngô Thành Lâm đảm nhiệm vị trí Giám Đốc chi nhánh Miền Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2020. 


IMP