IMP đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các Dự án tại Bắc Ninh trước thời hạn