Cơ cấu tổ chức IMP

Cập nhật : 24/11/2016
Lượt xem: 1669

Cơ Cấu Tổ Chức IMP Corporation

Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác cảng Quản trị nguồn lực theo mô hình phân cấp lãnh đạo.

Trong đó:

 • Đại hội đồng cổ đông: Là tập hợp các chủ sở hữu của Công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn mà họ đóng góp;
 • Hội đồng quản trị: Là tập hợp các thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ra theo nhiệm kỳ. Người đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có quyền hạn, trách nhiệm lãnh đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, công việc của Công ty, nhân danh Công ty (trừ các quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông);
 • Ban Kiểm soát: Được Đại hội đồng cổ đông bầu/chọn ra. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra quá trình lãnh đạo, ra quyết định của Hội đồng quản trị/Ban Tổng giám đốc…;
 • Ban Tổng giám đốc: Là các cá nhân được Hội đồng quản trị lựa chọn, giao nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty. Ban Tổng Giám đốc hoạt động theo cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách;
 • Các phòng chức năng, ban chuyên môn giúp việc: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, giám sát cho Ban Tổng giám đốc về các công việc quản lý, chuyên môn trong và ngoài Công ty, gồm:
 • Phòng Kế hoạch – Đầu tư;
 • Phòng Quản lý kỹ thuật;
 • Phòng Hành chính tổng hợp;
 • Phòng Tài chính – Kế toán;
  • Các Ban Điều hành Dự án:
 • Ban Điều hành Dự án BOT38: Có chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, giám sát công tác thi công công trình cải tạo, nâng cấp QL BOT 38 đạon nối QL1 với QL5.
 • Ban Điều hành Dự án Soài Rạp: Có chức năng, nhiệm vụ giúp việc Ban Tổng Giám đốc theo dõi, đôn đốc, giám sát công tác thi công công trình…trên sông Soài Rạp
  • Các Ban Quản lý Dự án:
  • Chi nhánh Miền Nam:

Có chức năng thay mặt Công ty theo ủy quyền để triển khai, thực hiện các công việc mà Công ty thực hiện tại các khu vực phía Nam;

 • Công ty TNHH Khai thác cảng

Là doanh nghiệp Dự án có 100% vốn Chủ sở hữu thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng. Công ty có trách nhiệm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo hình thức Hợp đồng BT do Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng là Nhà đầu tư.