Đại hội đồng cổ đông Công ty BOT38 và kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới

Cập nhật : 16/07/2020
Lượt xem: 238
9h sáng ngày 16/7/2020, cuộc họp đại hội đồng cổ đông BOT38 đã diễn ra trang trọng tại tầng 8, số 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 
Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 gồm có đại diện các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, đại diện cổ đông Công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng và đại diện cổ đông Công ty Licogi 16. 

 

Sau nghi thức khai mạc, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2014 đến năm 2019, kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quàn trị Công ty.

 


Sau hơn 3 giờ làm việc, Đại hội đồng cổ đông BOT38 đã biểu quyết thông qua định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với các nôi dung thay đổi của Công ty và quy định của pháp luật. 
IMP