IMP bổ nhiệm vị trí phó Giám đốc chi nhánh Miền Nam

Cập nhật : 10/12/2020
Lượt xem: 142
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng (IMP). Căn cứ định hướng của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty IMP đã ra QĐ số 183A/2020/QĐ-IMP bổ nhiệm Ông Đàm Quang Thịnh đảm nhiệm vị trí Phó giám Đốc chi nhánh Miền Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020.
 IMP