IMP ra thông báo số 63/TB-IMP v/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19

Cập nhật : 28/05/2021
Lượt xem: 57
Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang có những diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước. Để duy trì hoạt động Công ty an toàn, không bị gián đoạn, thừa lệnh Tổng Giám đốc, phòng Hành chính đã ban hành thông báo số 63/TB-IMP. Với phương châm chống dịch như chống giặc mọi Cán bộ, CNV Công ty hãy là những chiến sĩ trên mặt trận chống dịch Covid - 19. 

   

IMP