Thông báo số 64/TB-IMP áp dụng chế độ nghỉ luân phiên, làm việc online phòng dịch covid - 19

Cập nhật : 31/05/2021
Lượt xem: 74
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn của chính quyền địa phương yêu cầu chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 chủng mới. Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty CPĐT Khai thác Cảng, TGĐ Công ty thông báo áp dụng tạm thời chế độ nghỉ luân phiên, làm việc online để phòng dịch Covid-19 kể từ ngày 1/6/2021 đến khi có thông báo mới. 


IMP