IMP bổ nhiệm vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT

Cập nhật : 15/09/2020
Lượt xem: 228
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng (IMP). Căn cứ định hướng phát triển bền vững của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc Công ty IMP đã ra QĐ số 127/2020/QĐ-IMP bổ nhiệm vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 
IMP