Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác cảng Quản trị nguồn lực theo mô hình phân cấp lãnh đạo.

Trong đó:

 • Đại hội đồng cổ đông: Là tập hợp các chủ sở hữu của Công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu.
 • Hội đồng quản trị: Là tập hợp các thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ra theo nhiệm kỳ. Người đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có quyền hạn, trách nhiệm lãnh đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, công việc của Công ty, nhân danh Công ty (trừ các quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông);
 • Ban Kiểm soát: Được Đại hội đồng cổ đông bầu/chọn ra. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra quá trình lãnh đạo, ra quyết định của Hội đồng quản trị/Ban Tổng giám đốc…;
 • Ban Tổng giám đốc: Là các cá nhân được Hội đồng quản trị lựa chọn, giao nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty. Ban Tổng Giám đốc hoạt động theo cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách;
 • Các phòng chức năng, ban chuyên môn giúp việc: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, giám sát cho Ban Tổng giám đốc về các công việc quản lý, chuyên môn trong và ngoài Công ty, gồm:
 • Phòng Kế hoạch – Đầu tư;
 • Phòng Quản lý kỹ thuật;
 • Phòng Hành chính – Tổ chức;
 • Phòng Tài chính – Kế toán;
 • Ban phát triển Dự án & Đối ngoại
  • Các Ban Điều hành Dự án:
 • Ban điều hành Dự án 287
 • Ban Điều hành Dự án BOT38
 • Ban Điều hành Dự án Soài Rạp
  • Công ty TNHH IMP – Thăng Long
  • Công ty CPĐT cảng biển Hàng Hải, An Thới
  • Văn phòng đại diện Bắc Ninh
  • Có chức năng thay mặt Công ty theo ủy quyền để triển khai, thực hiện các công việc mà Công ty thực hiện.
 • Chi nhánh Miền Nam:
 • Có chức năng thay mặt Công ty theo ủy quyền để triển khai, thực hiện các công việc mà Công ty thực hiện tại các khu vực phía Nam;