TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

  • TẦM NHÌN 

Tương lai mà IMP sẽ tiến đến là trở thành một doanh nghiệp có tiềm lực và uy tín trên thị trường, lấy hiệu quả kinh tế và niềm tin của cộng đồng làm mục tiêu cho sự phát triển bền vững. 

Tiếp tục duy trì vị thế của một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Phát triển và mở rộng thị trường trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kinh doanh các dịch vụ xây dựng và đầu tư tài chính. 

 

  • SỨ MỆNH 

Hiện thực hóa mọi cam kết để thỏa mãn tốt nhất yêu cầu của khách hàng; đối tác; tăng trưởng nhanh, bền vững, hài hòa lợi ích của tất cả các bên liên quan và phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cộng đồng. 

  • Đối với đất nước: Vì phồn vinh, hùng cường.
  • Đối với cộng đồng: Các hoạt động, sản phẩm của doanh nghiệp đều nhắm đến mục tiêu tiện ích, an toàn nhằm phục vụ xã hội.
  • Đối với cổ đông: Lợi ích của cổ đông cũng là lợi ích của doanh nghiệp. Gia tăng lợi ích và chia sẻ rủi ro là trách nhiệm của doanh nghiệp và cổ đông.
  • Đối với đối tác: Tôn trọng, tin cậy. Các chính sách, chủ trương hoạt động đều đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.
  • Với người lao động: Nhân sự là tài sản, hạt nhân phát triển doanh nghiệp. Sự thành công của doanh nghiệp cũng là sự thành công, sung túc, hạnh phúc của người lao động.

 

  • ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 

Lấy đầu tư xây dựng và khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông là mũi nhọn, tăng dần tỷ trọng và tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kinh doanh các dịch vụ xây dựng và đầu tư tài chính và thực hiện trách nhiệm cộng đồng.