VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

IMP xây dựng một môi trường hiện đại, mang tính cạnh tranh nhưng vẫn trân trọng những giá trị bản sắc và truyền thống. Chúng tôi tự tin về định hướng của mình và từng bước xuất hiện trong cộng đồng là một công ty giàu bản sắc văn hóa riêng. 

Tại IMP, chúng tôi khuyến khích các ý tưởng, suy nghĩ từ mọi thành viên cho mục đích tạo nên một giá trị tinh thần đặc biệt cho IMP. Chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp không chỉ trao cho nhân viên các cơ hội làm việc mà còn đem đến cho họ các giá trị tinh thần khác thông qua môi trường văn hóa của mình. Chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp không chỉ mang đến cho khách hàng dịch vụ mà còn phải đem đến văn hóa trong các dịch vụ đó. 

IMP ủng hộ một môi trường văn hóa bình đẳng, không phân biệt, thân thiện và đa dạng. IMP mạnh mẽ đầu tư để đem đến chiều sâu trong văn hóa doanh nghiệp của mình.