GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  1. Đáng tin cậy: Dám nghĩ dám làm, trung thực, chính trực, chân thành và cam kết cùng vì quyền lợi của tất cả các bên liên quan.
  2. Đổi mới sáng tạo: Cải tiến không ngừng để tốt hơn, dẫn lối tiên phong. 
  3. Tôn trọng phản biện: Lắng nghe hiệu quả, phản biện tích cực. 
  4. Nỗ lực không ngừng: Quyết tâm, ý chí, bền bỉ, thích nghi nhanh và luôn lạc quan. 
  5. Trách nhiệm: Lấy con người làm trung tâm, nói đi đôi với hành động, hành động nhiều hơn cam kết vì lợi ích lâu dài của cộng đồng xã hội, tất cả các bên liên quan và vì môi trường bền vững.