Đại hội XIII – Điểm hội tụ của lịch sử

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, thể hiện uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, với nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Trên nền tảng ấy, cùng với sự chuẩn bị rất cẩn trọng, bài bản, dân chủ trong từng bước, từ văn kiện đến công tác nhân sự, công tác tổ chức, Đại hội đã diễn ra thành công rất tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thậm chí, còn kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch.

Một trong những thành công nổi bật nhất về mặt nội dung là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Diễn ra trong hơn 2 năm, việc chuẩn bị văn kiện rất công phu, chu đáo, bài bản qua nhiều vòng, nhiều lần, có đổi mới về tư duy, phương pháp, áp dụng cả lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi. Văn kiện thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Thành công trong công tác văn kiện

Ngay từ Hội nghị Trung ương lần thứ 8 năm 2018, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, Ban Bí thư cũng thành lập Ban biên tập và các tổ giúp việc.

Trong hơn 2 năm qua, các tiểu ban phối hợp chặt chẽ các cơ quan nghiên cứu từ trung ương, đến địa phương, tổ chức 60 hội thảo và lập 50 đoàn đi nắm tình hình thực tế, gặp gỡ lấy ý kiến các vị lão thành, các chuyên gia, đi nước ngoài để học tập mô hình, kinh nghiệm. Các văn kiện được sửa đi sửa lại 80 lần và được đăng toàn văn trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dân góp ý. Có thể nói, chưa bao giờ văn kiện được chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng, chu đáo như thế.

Có thể khẳng định, văn kiện Đại hội XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ, tinh thần của toàn Đảng, toàn dân. Đây cũng chính là nền tảng để tại Đại hội, các đại biểu đồng thuận, thống nhất rất cao.

Thành công trong công tác nhân sự

Một thành công quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là công tác nhân sự – khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”. Với tầm quan trọng đặc biệt, công tác này được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao.

Đồng thời, công tác nhân sự được tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan theo phương châm làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao; bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng. Vì thế, khi ra đại hội, công tác nhân sự đã nhận được thống nhất rất cao của các đại biểu.

Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP

Với sự bài bản như vây, tại Đại hội Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đã bầu một lần được 200 đồng chí tiêu biểu nhất về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ trong hơn 5 triệu đảng viên để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Thống kê từ danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cho thấy, có 120 đồng chí ủy viên trung ương khóa XII tái cử, số mới tham gia lần đầu là 80 đồng chí. Trong đó, có 49 người dưới 50 tuổi, chiếm 24,5%. Về trình độ chuyên môn, 100% ủy viên có trình độ đại học, trong đó, trên đại học có 153 đồng chí.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, quy trình chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng đã được tiến hành trên quan điểm xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; bảo đảm được chất lượng, sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ. Công tác xem xét, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, chọn lọc kỹ lưỡng, qua các hội nghị Trung ương 13, 14 và 15.

Thành công thứ ba tại Đại hội XIII của Đảng chính là công tác tổ chức – được đánh giá là rất chu đáo. Dù diễn ra trong lúc dịch COVID-19 bùng phát trở lại nhưng công tác an toàn đã được đảm bảo tuyệt đối. Các đại biểu cũng đã nghiêm túc chấp hành các quy định của Ban tổ chức.

Trong những ngày qua, người dân cả nước cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Theo dõi sát diễn biến từng ngày diễn ra đại hội, nhiều người cho rằng, thành công của Đại hội XIII chính là đã đề ra những nghị quyết, quyết sách hợp lòng dân, đồng thời tiếp tục mở ra đường lối đổi mới đất nước, trở thành cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.

Phát biểu tại lễ bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào sáng 1/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương xây dựng triển khai chương trình kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức.

Diễn ra sau hơn 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, hơn 75 năm sau khi thành lập nước và hơn 35 năm kể từ khi đổi mới, có thể khẳng định, Đại hội XIII là đại hội của ý Đảng, lòng dân, của niềm tin và tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển.

Đại hội cũng trở thành điểm hội tụ của lịch sử, khi tổng kết chặng đường cách mạng đã qua và hướng tới những cột mốc trọng đại, đó là 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 100 năm thành lập Đảng; 100 năm thành lập nước.

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo vtv.vn